Informácie posyktované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

podľa Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon").
Na základe ustanovenia článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov je: evidencia fyzických osôb – záujemcovia o ubytovanie v našom hotelovom zariadení.
Dotknutými osobami sú fyzické osoby – záujemcovia o ubytovanieSpravúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe úshlasu dotknutej osoby.Príjemovia, ktorým budú osobné údaje sprístupnené: iba prevádzkovateľoviPrevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.Poskytnutie osobných údajov je dobrevoľné.
Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby. Poskytnutím osobných údajov zo strany záujemcu je zároveň aj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu počas trvania zákonnej povinnosti. Po ukončení zákonnej povinnosti prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota po ukončení zmluvy a zákonná lehota.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad na ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
Zverejnené 23.5.2018